Tel.: +421 951 616 535 , info@autodielypsw.sk, Pon-Pia 8:00-17:00, So 8:00-12:00

chiptuning

motorove diely

Radi vám poradíme

PSW TRADE, s.r.o.
Krakovská cesta 770/30
028 01 Trstená
tel: +421951616535
info(a)autodielypsw.sk

Akčné produkty:

Nabíjačka batérií BOSCH C30 6/12V 0,8/3,8A 0189911030

0189911030

Cena 64,5 €
akcia

Pojazdný dielenský vozík s náradím 251ks TAGRED TA212

TA212

Cena 510,0 €
novinka
akcia

Prieskum


OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1. Všeobecné ustanovenia / predmet

1.1, Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je PSW TRADE, s.r.o. so sídlom Krakovská cesta 770/30, Trstená 028 01, Slovenská republika, IČO: 47 807 946, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: sro, vložka číslo: 62952/L (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim a/alebo objednávateľom, ktorým môže byť spotrebiteľ, podnikateľ alebo iný právny subjekt objednávajúci tovar u predávajúceho.

1.2, Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení a súvisiacimi právnymi predpismi.

1.3, Podnikateľom sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Podnikateľom sa taktiež pre účely všeobecných obchodných podmienok rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach pre podnikateľov. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení a súvisiacimi právnymi predpismi.

1.4, Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj tovaru, ktorý predáva predávajúci vo svojom sídle, alebo prostredníctvom svojej internetovej stránky. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu. (ďalej len „kúpna zmluva“)

1.5, Kúpna zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to po dobu 14-tich dní odo dňa realizácie objednávky kupujúcim.

1.6, Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.7, Zoznam tovaru v cenníkoch, alebo na internetovej stránke, ktorú prevádzkuje predávajúci nie je katalógom a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

1.8, Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na internetovú stránku, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu vrátane dohodnutej ceny možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

1.9, Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

1.10, Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je potvrdenie (telefonické, mailové) o akceptovaní objednávky a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru kupujúcim. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa neaplikuje. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

1.11, Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

 

2. Práva a povinnosti predávajúceho

2.1, Predávajúci je povinný:
a) dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a zabaliť ho na prepravu potrebným spôsobom, ktorý uzná predávajúci spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu - podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca,
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

 1. c) odovzdať (zaslať) kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe daňový doklad.

2.2,  Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci v súlade so zmluvou. Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

2.3, Predávajúci má právo na riadne zaplatenie ceny tovaru stanovenej predávajúcim a všetkých nákladov na dopravu tovaru ku kupujúcemu. Do celkovej ceny tovaru sú zarátané náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky podľa aktuálneho cenníka zverejneného v sekcii  „DOPRAVA“. Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdové možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému, predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

2.4, Predávajúci negarantuje kompatibilitu predávaného tovaru s iným tovarom a negarantuje integráciu do iných systémov, a to aj napriek tomu, že sú uvedené v obchodno - technických materiáloch.

 

3. Práva a povinnosti kupujúceho

3.1.Kupujúci je povinný:
a) prevziať a zaplatiť objednaný tovar bez možnosti odmietnutia,
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

3.2, Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v objednávke tovaru. Miestom sa rozumie územie SR a CR.

3.3, Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími nákladmi a poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

3.4, Kupujúci podnikateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, že mu k zakúpenému tovaru nemusí byť dodaný návod na jeho používanie v slovenčine.

3.5, Kupujúci je povinný tovar používať len na to, na čo bol ako výrobok určený.

 

4. Dodacie podmienky

4.1, Tovar je predávaný podľa platného cenníka predávajúceho alebo internetovej stránky predávajúceho.

4.2, Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť za predpokladu, že je dostupný tovar u predávajúceho v lehote do 14-tich dní od objednávky tovaru. V prípade, že predávajúci nie je schopný objednávku splniť z dôvodov na strane dodávateľov je povinný oznámiť túto skutočnosť kupujúcemu a zmluva sa zruší uplynutím 14.-tich dní od objednávky tovaru kupujúcim.

4.3, Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke kupujúceho. V prípade, ak kupujúci, ktorý je podnikateľom, tovar neprevezme do 3 dní od zaslania tovaru, je predávajúci oprávnený účtovať takémuto kupujúcemu náklady na skladné a iné náklady za každý deň, ktoré vzniknú predávajúcemu. Ak kupujúci ktorý je podnikateľom, tovar neprevezme a predávajúcemu prepravca tovar vráti späť, takýto kupujúci je povinný predávajúcemu uhradiť všetky náklady spojené s prepravou ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľom, na uskladnenie a prepravu späť ku predávajúcemu.

4.4, Technické parametre, vlastnosti a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, cenníkoch, letákoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho sú nezáväznými údajmi.

4.5, Miestom dodania tovaru kupujúcemu, ktorý je podnikateľom, je miesto uvedené v objednávke ako sídlo kupujúceho a ak sa zmluvné strany nedohodnú na inom mieste dodania ako je sídlo kupujúceho.

4.6, Miestom dodania tovaru kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je miesto uvedené v objednávke ako bydlisko kupujúceho a ak sa zmluvné strany nedohodnú na inom mieste dodania ako je bydlisko kupujúceho.

4.6, Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

4.7, Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim odstúpiť od objednávky, predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 30 dní od doručenia odstúpenia od objednávky.

 

5. Kúpna cena

5.1, Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru stanovenú platnými cenníkmi  (ďalej len "kúpna cena") a náklady spojené s prepravou tovaru na adresu kupujúceho formou dobierky prepravcovi, alebo podľa priloženého (zaslaného) daňového dokladu prevodom na účet najneskôr v deň splatnosti daňového dokladu. Zaplatenou čiastkou sa rozumie disponibilita na účte predávajúceho.

5.2, Všetky ceny uvedené u jednotlivých produktov sú zmluvné. Na internetovej stránke sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravu a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíka a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho.

5.3, Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

5.4, Ak pre správnu činnosť tovaru je potrebná iná služba, (montáž do vozidla, diagnostika, nastavenie, naprogramovanie, ...), alebo iný tovar, tieto nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby alebo tento tovar nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

 

6. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

6.1, Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho.

6.2, Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, prevzatím tovaru a od momentu, kedy prešlo vlastníctvo tovaru na kupujúceho, predávajúci nezodpovedá za finančné, hmotné, nehmotné škody a iné škody vzniknuté kupujúcemu ani tretím stranám, a to aj napriek tomu, že vznik tieto škody bolo možné predvídať.

6.3, Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho, ktorý je podnikateľom v čase, keď prevezme tovar od prepravcu/pri osobnom odbere od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a tento kupujúci tovar neprevezme.

 

7. Reklamačný poriadok

 

REKLAMAČNÝ FORMULÁR7.1, Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

7.2, Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

7.3, Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho.

7.4, Kupujúci nemôže uplatniť reklamáciu na tovar, ak tovar nebol zakúpený u predávajúceho aj to aj napriek tomu, že predávajúci je distribútorom tohto tovaru pre SR.

7.5, Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

7.6, Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

7.7, Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

7.8, Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po zaslaní tovaru do sídla predávajúceho vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu, so záručným listom a daňovým dokladom o zaplatení (resp. jeho kópiou).

7.9, Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v sídle predávajúceho, ktoré je zároveň jeho jedinou prevádzkarňou, v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že k tovaru doloží presný popis závady na tovare a doručí ho predávajúcemu. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho k predávajúcemu,
b) doručenie kópie daňového dokladu o zaplatení kupujúceho ku predávajúcemu.

7.10, Predávajúci nepredáva tovar, ktorý by bol pevne zabudovaný vo vozidle, alebo v inom zariadení či systéme preto nie je možné reklamovať tovar spôsobom ako u pevne zabudovaných zariadení.

7.11, Predávajúci je povinný prijať reklamáciu vo svojom sídle.

7.12, Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

7.13, Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim.

7.14, Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

7.15, Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci vydá potvrdenie o uplatnení reklamácie spotrebiteľovi obratom. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Kupujúci berie na vedomie, že potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci vydá o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7.15, Náklady spojené s prepravou tovaru ku predávajúcemu znáša v plnom rozsahu kupujúci. Ak bude reklamácia uznaná ako odôvodnená a bude uznaná, môže si kupujúci nárokovať preplatenie nákladov spojených s dopravou ku predávajúcemu. Ak bude reklamácia považovaná za opodstatnenú a bude uznaná, náklady spojené s prepravou tovaru ku kupujúcemu znáša predávajúci. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. Nevyhnutné náklady sú chápané ako najnutnejšie.

7.16, Ak reklamácia bola predávajúcim posúdená ako neopodstatnená, budú všetky náklady spojené s posúdením reklamácie a prepravou tovaru ku predávajúcemu účtované kupujúcemu.

7.17, Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený a súhlasil s prevzatím tovaru v takom stave, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

7.18, Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný alebo reklamovaný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.

7.19, Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim, ktorý je podnikateľom, zaniká:
a) nepredložením dokladu o zaplatení (resp. jeho kópie), dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie k tovaru, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak,
b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, 
c) uplynutím záručnej doby tovaru,
d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, alebo prepravcom,
e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
i) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
j) nepredložením zákazkového listu servisu a výpisu z diagnostiky pri reklamovaní elektrických komponentov,
k) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom,
l) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

7.20, Kupujúci si je vedomý, že ak nedodá reklamovaný tovar vrátane všetkého doručeného príslušenstva, potom v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy bude kupujúcemu vrátená kúpna cena znížená o cenu nedodaného príslušenstva.

7.21, Práva kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom pri uplatnení zákonnej záruky:

 1. a) ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy,
 2. b) ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu,
 3. c) ak ide o iné chyby neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,

7.22, Pokiaľ je kupujúci spotrebiteľom, voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná tento kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú). Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie  predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho predávajúci. V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

7.23, Keď je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľ a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodní zákonník.

7.24, Ak si kupujúci, ktorým je spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci ju môže zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak predávajúci zamietne reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy, je povinný na doklade o vybavení uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže si reklamáciu uplatniť znova. Všetky účelne vynaložené náklady spojené s odborným posúdením znáša predávajúci, ktorý je povinný ich spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie. Znova uplatnená reklamácia nemôže byť predajcom zamietnutá. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a  dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

7.25, V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže takýto kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

7.26, Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu kupujúceho, ktorý je podnikateľom, a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) zaslaním opraveného tovaru, 
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru, 
g) používaním tovaru na iný účel ako bol určený

7.27, Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy uzatvorenej s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Táto doba sa nevzťahuje na tovar spotrebného charakteru (stierače, batérie...). Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

7.28, V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

7.29, Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

7.30, Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:
a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
b) predávajúci vadný tovar vymení.

7.31, Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho reklamáciu nasledujúcimi spôsobmi:
a) výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých technických parametrov, 
b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

7.32, Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

7.33, Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

 

8. Bezpečnosť, osobné údaje a ich ochrana a ochrana informácií

8.1, V rámci reklamačného konania predávajúci od kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi, vyžaduje nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu vrátane PSC, telefónne číslo, e-mailová adresa a od kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi, vyžaduje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Kupujúci má právo prístupu ku svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom. Všetky takto získané osobné údaje sú spracované výhradne za účelom potrebným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Zb., o ochrane osobných údajov v platnom znení.

8.2, Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

8.3, Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho, hlavne pre zasielanie obchodných oznámení, sms, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeným na adrese sídla predávajúceho alebo prostredníctvom e-mailu.

8.4, Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom znení.

8.5, Predávajúci môže ďalej pri poskytnutí súhlasu zapracovávať tzv. cookies tak, aby uľahčil  poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele „cookies“ či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú, predávajúci pre tento účel stanoví samostatné podmienky pre použitie cookies. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby cookies alebo podobné nástroje boli uložené do ich koncových zariadení, napr. tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

 

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

9.1, Predávajúci si voči kupujúcemu, ktorý je podnikateľom, vyhradzuje právo odstúpiť od plnenia objednávky, alebo kúpnej zmluvy kedykoľvek bez udania dôvodu.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je podnikateľ:

9.2, Kupujúci, ktorý je podnikateľom, nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z iných ako zo zákonných dôvodov podľa zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci, ktorý je podnikateľom, urobiť písomnou formou. Adresa pre zasielanie odstúpenia a tovaru je adresa prevádzky predávajúceho: Autodiely PSW, Oravická cesta 87, 027 12 Liesek.

9.3, Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie - najmä číslo účtu a poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu nepoškodený nepoužitý tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

9.4, V prípade, že kupujúci, ktorý je podnikateľom, odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci takémuto kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v daňovom doklade v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho uvedený a určený týmto kupujúcim.

9.5, V prípade, že kupujúci, ktorý je podnikateľom, odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

9.6, Elektrické časti, tovar zo sortimentu elektrických dielov a súčastí (ako napr. čidlá, snímače, spínače, regulačné ventily, merače hmotnosti vzduchu, lambda sondy, sviečky, žiarovky...) je možné vrátiť len v neporušenom, nerozbalenom obale. Po rozbalení a porušení pôvodného obalu a následnom odskúšaní, tento tovar nie je možné vrátiť. Storno poplatok za vrátenie elektrického dielu je 10 %.

9.7, V prípade, že kupujúci, ktorý je podnikateľom, nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť tomuto kupujúcemu.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ:

9.8, V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

9.9, Adresa pre zasielanie odstúpenia a tovaru je adresa prevádzky predávajúceho: Autodiely PSW, Oravická cesta 87, 027 12 Liesek.

9.10, Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia, kedy je predmetom kúpy zariadenie s nádržou na palivo, musí byť v okamžiku odovzdania tovaru kupujúcim nádrž prázdna. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek 4 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).

9.11, Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. žiarovky a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

9.12, Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v uvedenej lehote, predávajúci odporúča pre urýchlenie odstúpenia doručiť tovar na adresu predávajúceho uvedenú v bode 9.9, tohto článku všeobecných obchodných podmienok s priloženým sprievodným listom s prípadným uvedením dôvodu odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či bude čiastka prevzatá v hotovosti.

 

9.13, Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

9.14, Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

 1. a) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. b) predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. c) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. d) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. e) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6. f) predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. g) predaji alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 8. h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 9. i) predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 10. j) predaji periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 11. k) o poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 12. l) o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

9.15, Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, predávajúci odporúča pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho uvedený v bode 9.9, tohto článku všeobecných obchodných podmienok, spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

9.16, Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

9.17, Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

9.18, Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je k nahliadnutiu na internetovej stránke predávajúceho v časti SEKCIA PRE SPOTREBITEĽA

 

10. Záverečné ustanovenia

10.1, Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

10.2, V prípade, ak je zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

10.3, V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu do dňa doručenia tovaru predávajúcemu.

10.4, Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ, telefonicky alebo osobne.

10.5, Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

10.6, Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

10.7, V prípade sporu s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, o akýkoľvek pojem týchto obchodných podmienok platí vyjadrenie podané štatutárnym zástupcom predávajúceho.

10.8, Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a bezvýhradne v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

V Trstenej dňa 28.7.2017

 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

 

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť PSW TRADE, s.r.o, so sídlom Krakovská cesta 770/30, 028 01 Trstená, IČO: 47807946, DIČ: 2024130493, IČ DPH: SK2024130493, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: sro, vložka číslo: 62952/L.

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 951616535, písomne na adrese Autodiely PSW, Oravická 87, 027 12 Liesek, alebo  e-mailom info@autodielypsw.sk

 

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, tak aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).
 • Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.
 • Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup. Informácie o využívaní nášho e-shopu, informačného newslettra a podobne.
 • Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.
 • Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.
 • Geolokalizačné údaje, ide o geografické údaje z webového prehliadača počítača alebo z mobilných aplikácií. Tieto údaje môžu slúžiť na odporučenie najbližšej predajne, alebo servisu

 

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a  spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu a podobne.

Pre riadne splnenie všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

 

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď:

 • je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu),
 • alebo je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktorý sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom,
 • alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Vaše osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

Kuriérske a prepravné spoločnosti

 • Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498
 • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica, IČO: 36 631 124
 • Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL),
 • firma Unihost s.r.o. (správca serverov)
 • firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra)
 • Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti)

Marketingové agentúry a call centrá

Poskytovatelia IT služieb

Ďalej advokátske a právne kancelárie, účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia, znalci a súdny znalci, inkasné spoločnosti a exekútori, súdy a orgány činné v trestnom konaní.

 

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia.
 • V prípade oprávneného záujmu budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu zakúpeného produktu, alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
 • V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok
 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať Vaše práva.

 • Máte právo na prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmazosobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Vaše práva si môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 9151616535, písomne na adrese Autodiely PSW, Oraviská 87, 027 12 Liesek, alebo e-mailom info@autodielypsw.sk

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať. 

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

Vytvorené systémom www.webareal.sk

NDVlND